Emergency Car Radio Warning System

Pripravili a realizovali sme prihlásenie úžitkového vzoru a funkčných vzoriek rádiového varovného systému pre autá s právom prednostnej jazdy, ktorý by mal včas informovať o pohybe takéhoto auta ostatných účastníkov a predchádzať vážnym dopravným nehodám, ktoré sú pri odhlučnení nových áut čoraz častejšie a čoraz horšie.

 

Informatívny text k projektu      Emergency Car Radio Warning System

Súčasný stav :

V súčasnosti si vozidlá s právom prednostnej jazdy ( ďalej VPPJ ) uplatňujú svoje práva v zmysle platných predpisov použitím zvukovej a svetelnej signalizácie s predpísanými parametrami. Súčasná hustota premávky a technický stav vozidiel môžu spôsobiť nepostrehnutie signalizácie vodičom bežného automobilu ( či už z dôvodu vlastnej hlučnosti , resp. odhlučnenia vozidla  alebo pohybom v optickom či akustickom tieni výstražnej signalizácie ) Toto spôsobuje veľa nehôd s vážnymi následkami, pretože VPPJ sa zvyčajne pohybujú zvýšenou rýchlosťou a reakcie ostatných vodičov sú často zmätočné v prípade postrehnutia VPPJ v poslednej chvíli.

Návrh riešenia :

Úlohou zariadenia je na strane VPPJ vysielať informáciu o svojom stave , teda, že uplatňuje svoje právo na prednostnú jazdu a vysielať aj doplnkové informácie o svojom charaktere, spôsobe pohybu a aktuálnej pozícii.

Úlohou zariadenia na strane vodiča bežného vozidla je prijať informáciu, že v definovanom dosahu je VPPJ, spracovať ju a signalizovať prijatú informáciu v rozsahu podľa zvolenej verzie prijímača.

Ideový zámer :

Cieľom zariadenia nie je aktívne zasahovať do spôsobu jazdy vodiča alebo systému riadenia dopravy, jeho primárnou úlohou je INFORMOVAŤ vodiča bežného vozidla, že v jeho blízkosti sa nachádza ( pohybuje, stojí ) VPPJ a úlohou vodiča je prispôsobiť svoje správanie tomu, že aj keď ešte napr. nevidí VPPJ, to vozidlo je v definovanej vzdialenosti a je potrebné sa na jeho prejazd pripraviť.

Pripravené riešenie :

Na základe definovania technického zadania autora bola podaná prihláška Úžitkového vzoru, ktorá bola dňa 4.6.2012 zapísaná vo Vestníku ÚPV SR č: 6/2012 , číslo dokumentu 6152.

Návrh vysielača

VPPJ je osadené jednotkou vysielača, ktorá je zároveň aj prijímacou jednotkou ( automatické prepínanie na vysielanie a príjem ), aby aj VPPJ bolo informované o inom VPPJ.

VPPJ má možnosť konfigurácie vysielaného kódového slova v týchto parametroch :

– STACIONÁRNA                     (S-TATIC)udalosť – nastaví sa, ak napr. ide o zásah pri dopravnej nehode

– KOLÓNA vozidiel                   (C-OLUMN)

– NADROZMERNÉ VOZIDLO      ( X-extra size)

– POLÍCIA                              (P-OLICE)

– LEKÁR                                 (E-MERGENCY)

– HASIČI                                (F-IREMAN)

– INÉ                                    (O-THER).

 

Niektoré parametre sú nastaviteľné len certifikovanou autoritou, niektoré môže prepínať osádka vozidla sama.                                                       Zariadenie – v režime prijímač -  sa spúšťa štartom vozidla.

Zariadenie – v režime vysielač -  sa spúšťa po splnení predpísaných podmienok.

V prípade predpísaných podmienok spúšťa osádka vozidla výstražné zvukové a svetelné signalizačné zariadení, ktorým si začína uplatňovať PPJ voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Vtedy sa automaticky zapne aj vysielacia časť systému. Vysielač v nepravidelne cyklicky opakovaných intervaloch vysiela kódované slovo s informáciou o svojom charaktere a svojej aktuálnej polohe. V prestávke medzi vysielaním sa systém prepne do režimu príjem a zachytáva prípadné signály z iných VPPJ.  Jednotlivé intervaly sú v rádoch 100 ms.

Návrh prijímača

Prijímač v bežnom vozidle sa spúšťa zapnutím zapaľovania. Jeho úlohou je zachytiť signál vysielaný z VPPJ a informovať o tom vodiča.  Podľa stupňa náročnosti prijímača je možných niekoľko spôsobov informovania

·         Signalizácia 1 blikajúcou LED a akustickým signálom

·         Signalizácia LED rôznej farby, priradených k rôznym typom VPPJ a ich stavu ( kolóna, static, nadrozmer)

·         Signalizácia LED segmentovým ukazovateľom s indikáciou typu vozidla (S,C,X,P,E,F,O) , prípadne s indikáciou smeru prichádzajúceho VPPJ

·         Signalizácia LED rôznej farby, priradených k rôznym typom VPPJ a ich stavu ( kolóna, static, nadrozmer) + indikácia smeru prichádzajúceho signálu ( porovnaním dát vlastného GPS a GPS vysielača)

·         Signalizácia na zákazkovom LCD displeji s textovou informáciou o type VPPJ a smere príjazdu VPPJ

 

Prijímač vo vlastnom VPPJ samozrejme zachytáva signály z iných aktívnych vysielačov VPPJ a informuje posádku každého VPPJ o pohybe iného VPPJ a jeho charaktere a smere pohybu.

Zadanie, ktoré bolo predstavené sme odskúšali v reálnom prostredí na ploche letiska Mokraď neďaleko Liptovského Hrádku a aj priamo v uliciach Liptovského Hrádku.

 

Použili sme komerčne dostupné moduly vysielačov a prijímačov rádiového signálu, predpísané antény a riadiaci systém vlastnej konštrukcie s bežným riadiacim mikroprocesorom.

Prenos je realizovaný na kmitočte 433,92 MHz na báze modulov, pracujúcich v rámci Generálneho povolenia. Toto zohľadňujú najmä výkony vysielačov a spôsob kódovania údajov.  Zariadenia sú doplnené o modul GPS, ktorý slúži na sledovanie aktuálnej polohy a rýchlosti zariadenia.

 

                V prípade úspešnej realizácie projektu je vhodné uvažovať o použití inej frekvencie ( vyhradenej) a mierne zvýšeného výkonu. Tieto parametre by umožnili použiť menšie antény a naopak dosiahnuť zvýšenie dosahu.

 

Spracoval : Ing. Jozef Eštvanc, kontakt : 0905 833 933  , e-mail : 3e@3e.sk

copyright © 2012 www.3e.sk, created by creative solution
LIPEX s.r.o. | EL-SOFT s.r.o.
Martina Rázusa 451/13, 033 01 Liptovský Hrádok
mobil: +421 55 207 88, +421 905 833 933e-mail: 3e@3e.sk, web: www.3e.sk